Zorg

Op De Nieuwe Weg willen we zorg op maat voor iedere leerling. Of een kind nu leer- of gedragsmoeilijkheden of meer uitdaging nodig heeft. Op verschillende manieren wordt hiervoor gezorgd. De groepsleerkracht zorgt binnen de groep ervoor dat leerlingen extra hulp of uitdaging krijgt. Dit gebeurt aan de instructietafel. Tijdens momenten dat leerlingen zelfstandig werken wordt er hulp geboden aan groepjes leerlingen of individueel. Daarnaast is er binnen onze school 1 Klimopleerkracht. Zij heeft de tijd om leerlingen afzonderlijk of in groepjes speciale hulp te geven. Deze zorg wordt gecoördineerd door de intern begeleider. De intern begeleider overlegt eens in de 6 à 7 weken met de groepsleerkrachten en wekelijks met de directeur.

Indien wij zorgen maken over de ontwikkeling van uw kind kunnen wij uw kind bespreken in het schoolondersteuningsteam (SOT). Dit gebeurt uiteraard na toestemming van de ouders. Het schoolondersteuningsteam bestaat meestal uit de intern begeleider van school, de leerkracht, de ouders, de ondersteuningsadviseur van het samenwerkingsverband en een vertegenwoordiger van het wijkteam. Deze besprekingen leiden tot een beter inzicht in de problematiek en aangepaste hulp voor de leerling. Ook heeft de intern begeleider contact met verschillende instanties buiten de school, zoals het sociaal Kernteam Westland, samenwerkingsverband Westland en Veilig Thuis.

De intern begeleider, Ilse de Baas