Klimopklas

Klimopklas

De Nieuwe Weg is de eerste basisschool waar gestart is met de Klimopklas en hier zijn we trots op! In de Klimopklas komen leerlingen die enerzijds hulp nodig hebben bij een onderdeel van rekenen, taal, spelling of begrijpend lezen, omdat ze beneden hun niveau presteren en anderzijds leerlingen die hulp nodig hebben bij het ‘leren leren’, omdat het reguliere werk in hun eigen klas hen te gemakkelijk af gaat.

We hebben voor de naam Klimopklas gekozen omdat elk kind kan opklimmen, ongeacht het niveau. Soms heeft een leerling daar extra ondersteuning bij nodig. Vanuit deze behoefte is de Klimopklas ontstaan.

Extra ondersteuning

De leerlingen die ondersteuning nodig hebben, omdat ze een bepaald onderdeel nog niet goed genoeg beheersen, krijgen in hun eigen klas les van de leerkracht van de Klimopklas. Dit vindt plaats aan het begin of aan het einde van de dag. Hierdoor missen de leerlingen zo min mogelijk van de reguliere lessen in de klas. De ‘Klimopklas leerkracht’ geeft uitleg en er wordt een begin gemaakt in het werkboekje. De verdere verwerking wordt de rest van de week in de klas gemaakt onder begeleiding van de groepsleerkracht. Er wordt gewerkt in kleine groepjes van maximaal 4 leerlingen. We werken met periodes van ongeveer zeven weken. Is het doel behaald? Dan krijgt een ander kind de kans om naar de Klimopklas te mogen. Heeft de leerling het doel nog niet behaald? Dan blijft het nog een periode in de Klimopklas. Een leerling blijft maximaal twee periodes achter elkaar in de Klimopklas. Kinderen geven zelf aan graag naar de Klimopklas te willen. Centraal staat namelijk hun persoonlijke leervraag. Dit bevordert de intrinsieke motivatie.

Kiki: ‘Omdat ik in een klein groepje hulp krijg, kan ik me beter concentreren en nu snap ik de sommen beter.’

Extra uitdaging

De leerlingen die extra uitdaging nodig hebben omdat het reguliere schoolwerk hen te gemakkelijk is, krijgen in de Klimopklas les van de Klimopklas leerkracht. Twee keer per week werken de meerbegaafde leerlingen in de Klimopklas aan projecten, hier leren ze gebruik te maken van 21e eeuwse vaardigheden. Daarnaast werken zij ook in hun eigen klas verder aan dit project, onder begeleiding van hun groepsleerkracht. Ons doel is het aanbieden van intellectuele stimulans en uitdaging op eigen niveau; samenwerken met gelijkgestemden; doelgericht stimuleren van de emotionele ontwikkeling; zo optimaal mogelijk ontplooien van creatieve capaciteiten.   

Gijs: ‘Het is leuk omdat je door leuke projecten uitdaging krijgt.’

James: ‘Je brein wordt wakker gemaakt door moeilijke opdrachten.’