Ouderraad

Ouderhulp is in veel scholen aan de orde van de dag. Ouders die kinderen
vervoeren naar excursies, ouders die helpen bij buitenschoolse activiteiten en
festiviteiten of ouders die leerkrachten ondersteunen bij het leerproces. Deze
hulp is onmisbaar en wordt door de leerkrachten erg gewaardeerd. Zonder de hulp
van de ouders kunnen veel van de (extra) activiteiten niet of beperkt worden
uitgevoerd. Ouders zijn dus alom in de school aanwezig. Het is goed om hier even bij stil te staan.

Naast de dagelijkse schoolse activiteiten, die per groep kunnen verschillen, vinden er gedurende het jaar ook een aantal gezamenlijke activiteiten plaats. Denkt u hierbij onder andere aan Sinterklaas, Kerstmis en natuurlijk het schoolreisje. Deze schoolbrede activiteiten worden door het leerkrachtenteam samen met de leden van de ouderraad georganiseerd.

Hoe is de ouderraad samengesteld?
De ouderraad bestaat op dit moment uit 6 leden. Allen enthousiaste ouders die betrokken zijn bij de school, boordevol met ideeën zitten en het team ondersteunen bij deze activiteiten.

De leden van de Oudervereniging zijn: 

- Wilma Kok (voorzitter, mail: wilma.kok@kabelfoon.net)

- Wendy Bogaard (secretaris)

- Sheila van der Gaag (penningmeester)

- Nanda Zwinkels 

- Nanny Kester

- Daniëlle Koppert  

Wat zijn de taken en bevoegdheden van de ouderraad?
De taken zijn grotendeels schoolondersteunend op praktisch uitvoerend gebied. Dit betekent dat de ouderraad onder andere actief betrokken is bij het organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Om de diverse activiteiten, en in het bijzonder het schoolreisje, te bekostigen vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage. Deze stelt de ouderraad vast en zij draagt zorg voor het innen en beheer daarvan. Omdat onze penningmeester van elk dubbeltje er twee weet te maken en omdat veel ouders ook wel eens wat sponsoren is er altijd ruimte voor een leuk idee of extra traktatie als aanvulling bij een activiteit. 

Eens per jaar, meestal in de maand september, hebben wij als vereniging een jaarvergadering in de aula van De Nieuwe Weg. Tijdens deze jaarvergadering, waarbij ouders van harte welkom zijn, leggen we verantwoording af over de besteding van de bijdrage. Wij geven ook een uiteenzetting van wat we het afgelopen schooljaar zoal hebben gedaan en wat het komende schooljaar allemaal te bieden heeft.

Hoe worden evenementen georganiseerd?
Aan het begin van het schooljaar wordt voor elk evenement of festiviteit een werkgroep gevormd met leden uit het team van leerkrachten en leden uit de ouderraad. Deze werkgroepen bereiden de evenementen voor.

Hoe wordt men lid van de ouderraad?
Jaarlijks zal de ouderraad, indien nodig, aan het begin van het schooljaar een oproep doen voor nieuwe leden voor het komende schooljaar. Iedere ouder is bevoegd om zichzelf kandidaat te stellen. Eigen initiatief is natuurlijk ook zeer welkom, dus als u zich wilt inzetten in de ouderraad, neem gewoon even contact met ons op.

Wat wordt verwacht van een lid van de ouderraad?
We vragen enthousiaste ouders met een positieve grondhouding
ten opzichte van de school en de activiteiten van de ouderraad, waarvan het
wenselijk is dat men:
- Tijdens evenementen/festiviteiten op school aanwezig kan zijn om te assisteren;
- Vergaderingen van de ouderraad bijwoont, die 6 maal per jaar plaatsvinden in het schoolgebouw;
- Beschikbaar is voor minimaal één werkgroep per schooljaar, inclusief het bijwonen van eventueel extra vergaderingen en het assisteren bij de voorbereiding van een
evenement.

Bijzondere vaardigheden zijn niet nodig. Een enthousiast lid wordt gekenmerkt door beschikbaarheid, inzet en betrokkenheid.

Wilt u meer informatie over de ouderraad?
Er is altijd wel iemand op school aanwezig bij het halen of brengen van de kinderen. Mailen kan ook op denieuweweg.or@wsko.eu

Wilma Kok, Voorzitter