Verlof

Het komt voor, dat ouders vakantieverlof aanvragen buiten de vakanties om. In principe kan buiten de schoolvakanties geen verlof worden verleend. De Leerplichtwet bepaalt dat vakantieverlof uitsluitend verleend kan worden als één van de ouders of verzorgers van de leerling een beroep uitoefent waarbij het onmogelijk is om de vakantie tijdens de schoolvakanties te plannen. Vakantieverlof kan slechts eenmaal per schooljaar worden verleend voor ten hoogste tien dagen en het mag nooit in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar vallen.

In de wet wordt nadrukkelijk aangegeven dat bijvoorbeeld goedkopere vakantiemogelijkheden, wintersport, ontlopen verkeersdrukte, een bezoek aan het land van herkomst, e.d. géén reden zijn voor extra verlof. Er kunnen echter omstandigheden zijn die zo zwaar wegen dat u uw kind buiten de schoolvakanties van school wilt houden. Hierbij kunt u denken aan het bijwonen van een huwelijk van een familielid, het overlijden van een familielid, een verhuizing. In zo'n geval kan er extra verlof worden verleend door de directeur van de school of door de leerplichtambtenaar.


De aanvraag dient overigens altijd zes weken van tevoren bij de directeur te worden ingediend. De directeur heeft regelmatig overleg met de leerplichtambtenaar over verlofaanvragen.

Indien u uw kind zonder toestemming van de directeur van de school thuis houdt, kan er sprake zijn van ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit verzuim te melden bij de consulent leerplicht van de gemeente. Dit kan tot gevolg hebben dat tegen u proces-verbaal wordt opgemaakt.