Schoolontwikkeling

Schoolplan

In dit schoolplan van WSKO basisschool De Nieuwe Weg staat het beleid voor de
ontwikkeling van onze school in de periode van 2015 – 2019 beschreven.

De doelen van dit plan zijn:

• Het vaststellen van onze schoolontwikkeling op onderwijskundig, personeel en kwaliteitsgebied voor de periode van augustus 2015 t/m juli 2019.

• Het voldoen aan de wettelijke verplichting te beschikken over een schoolplan.

De functies van ons schoolplan zijn:

• Het hebben van een overzicht van de beleidsvoornemens in de periode 2015 – 2019.

• Het bieden van duidelijkheid en overzicht met betrekking tot de
schoolontwikkeling aan personeel, ouders en overige bij de school betrokkenen.

• Het laten zien hoe we ons onderwijs en de schoolorganisatie willen
verbeteren.

• Het hebben van uitgangspunten voor ons planning per schooljaar.

• Het bieden van informatie aan ouders van (potentiële) leerlingen.

• Het hebben van een verantwoordingsdocument naar ons bestuur en de landelijke overheid.

Download Schoolplan 2015-2019 WSKO De Nieuwe Weg.pdf

Jaarplan

Het jaarplan is een uitwerking van het schoolplan 2015-2020 voor het schooljaar
2016-2017. Omdat het schoolplan met name de aandachtspunten geeft, hebben we in
ons jaarplan de meest essentiële verbeterpunten uitgewerkt (geconcretiseerd),
zowel de schooldoelen (inclusief een of meer specifieke kwaliteitszorgonderwerpen) als de schooldoelen vanuit het strategische beleid geïnitieerd.
Het jaarplan is besproken met het team; voor de hierin uitgewerkte verbeterpunten is draagvlak bij het team.

Download Planning-realisatie evaluatie 2016-2017 WSKO De Nieuwe Weg.pdf

Schoolgids

Aan het begin van het schooljaar wordt er aan uw kind een nieuwe schoolgids
gegeven. In deze gids staat beschreven hoe wij vorm geven aan ons onderwijs en
enkele praktische zaken zoals die geregeld zijn bij ons op school.

Download Schoolgids 2018-2019.pdf