Klimopklas

Talenten
Wij erkennen leerlingen die onder het gemiddelde niveau presteren en kinderen die hoogbegaafd zijn als leerlingen met een speciale hulpvraag. Door hoogbegaafde leerlingen meer uit te dagen en de leerlingen die extra instructie nodig hebben dit te
bieden, krijgen leerlingen op De Nieuwe Weg meer kansen om hun talenten te
ontwikkelen.

Hulpvraag
Aan elke individuele hulpvraag wordt gericht aandacht besteed. De focus ligt op de leervakken rekenen, taal, spelling en lezen. Wij signaleren welke kinderen de zorg van de Klimopklas nodig hebben. Wij doen dit aan de hand van resutaten van methodetoetsen, Citotoetsen, observaties in de klas, gesprekken met leerlingen en hun ouders en, indien
wenselijk, extra onderzoeken of testen.

Instructie
In de Klimopklas worden kinderen geclusterd die dezelfde stof aangeboden krijgen. Er
wordt per leerling een handelingsplan geschreven. De leerlingen krijgen wekelijks instructie in de Klimopklas. Zij maken een begin met het verwerken van de nieuwe stof. In de eigen groep wordt de leerling door de groepsleerkracht bij de verdere verwerking begeleid.

Voor later
Wij hebben voor de naam Klimopklas gekozen, omdat ieder kind wil leren. Ieder kind klimt op, ongeacht het niveau. In de Klimopklas willen wij leerlingen met passie laten
leren. Door de extra uitdaging of de extra instructie halen de leerlingen het maximale uit hun schooltijd. Zo leiden we de leerlingen op tot ondernemende mensen.