Groep 7

Groep 7

Groep 7 is het jaar waarin er heel veel dingen gebeuren, zoals het verkeersexamen (theorie en praktijk) en Cito Entreetoets.

Behalve deze belangrijke momenten zijn de weken in groep 7 erg druk.

Taal en spelling

Bij de taallessen staat een aantal vaardigheden centraal die in verschillende
vormen worden aangeboden. De onderdelen die geoefend worden zijn: stellen,
spreekvaardigheid, luistervaardigheid en taalbeschouwing. Bij taalbeschouwing
wordt verstaan dat de leerlingen bijv. een thema op de juiste plek gebruik, de
betekenis van een spreekwoord kennen of zindelen kunnen benoemen.

Spelling is een belangrijk onderdeel op school. Naast de "gewone" woorden is vanaf dit jaar veel aandacht voor de werkwoorden. In het begin van het jaar is er alleen aandacht voor de tegenwoordige tijd, maar halverwege het jaar komen de verleden tijd en de
voltooid deelwoorden erbij.

Rekenen

Rekenen begint al bij de kleuters en gaat door tot en met groep 8. In groep 7
leren zij bijvoorbeeld meten op schaal, plus- en minsommen van grotere
getallen. Ook wordt in groep 7 breuken aangeleerd en oefenen ze nog steeds veel
met het handig gebruik maken van keersommen.

Wereldoriëntatie

Hieronder verstaan wij vakken als aardrijkskunde,
geschiedenis en natuur. Kinderen leren over het ontstaan en bestaan van de
wereld.

Lezen


Met de methode Lekker Lezen wordt het leesonderwijs aangeboden. Deze methode gaat
ervan uit dat er in groep 7 gewerkt wordt in twee leesgroepen met verschillende
niveaus. Met beide groepen wordt het lezen onderhouden en wordt geprobeerd het
leesniveau van de kinderen te verhogen.

Overige vakken in de klas zijn:

Muziek: Ritme, zingen en muziek maken

Engels: Spreken, luisteren, woordenschat

Verkeer: Leren van de regels van het verkeer en de afname van het
landelijk Verkeersexamen.

Godsdienst: Waarin wij dieper ingaan op godsdiensten, maar ook aandacht
besteden aan levensbeschouwelijke onderwerpen.

Sociale emotionele vorming: Hierbij leren wij de kinderen elkaar te
accepteren, respecteren en tolereren. Aandacht hebben wij dan voor: verschillen
en overeenkomsten tussen elkaar, samenwerken met elkaar, normen en waarden.